HET GELOOF` KIEZEN TUSSEN LICHT EN DUISTERNIS. OVERWINNEN OF VERLOREN GAAN.

26-02-2023

Het geloof in God als schepper neemt af, kerken sluiten hun deuren. Kerkleer wordt aangepast om zodoende het kleine overblijfsel binnen te houden. Aanpassing op aanpassing wordt gedaan om het Woord aan te meten op een nieuwe wereld welke zich ontwikkeld. Kan jij je nog herinneren hoe normaal het was dat mensen uit jou straat met een Bijbel onder de snelbinders naar de kerk gingen? Zien wij de normveranderingen?

Onze overheid heeft de invloed van de kerk verkleind door de zorg en de `opvoeding` van haar burger op zich te nemen vanuit financiële macht, controle, overvloedige propaganda en wetteloosheid. Persoonlijke welvaart draagt bij aan `God niet meer nodig hebben`. Daar waar vroeger de man werkte voor geld en, de vrouw er voor de kinderen kon zijn is het nu een `noodzaak` geworden 2 inkomens voor onze lasten en luxe te verwerven. De huishoudschool welke inmiddels niet meer bestaat werd gepropagandeerd tot een maatschappelijke bespotting.

De zorg voor onze ouderen en kinderen wordt op efficiënte wijze geregisseerd vanuit de overheid waaraan wij overvloedig belastingen betalen. Onze overheid bepaald hoe dit gedaan wordt. De invloed van kerk is zo goed als verdwenen. Maar durven we nog verder te kijken. Misschien naar ons zelf? Waren wij als kerk een Gods welgevallige invloed?

Kerkelijke invloed

We zien dat er allemaal geloofshokjes zijn. Ook de tijd bepaald wat de geloofsnorm is. Maar, is dit wel de bedoeling? Wie is de voorspelde Messias?

Per cultuur en geloofsstroming wordt Yeshua/Jezus verschillend afgebeeld. Kom je in Afrika dan is Yeshua bruin. In Nederland blond haar met blauwe ogen.

Yeshua wordt op vele plaatsen verkondigd als een wetsbrekende Messias. Als de God van de liefde welke naar onze norm omschreven mag worden. `Het moet goed voelen`.

Was Yeshua wel die zachte man welke conflicten uit de weg ging en, koos voor de makkelijke weg omwille van de `liefde`? Hoe definieerde Hij de liefde?

Was onze Messias Gereformeerd, Katholiek, Doopsgezind, Hervormd, Baptist, Vrijgemaakt, Evangelisch? Hoe beelden wij als kerk onze Messias uit?

Ondanks het feit dat de protestant zich had afgezet tegen de Katholieke kerk bleef men toch de Katholieke Heilige `Sint`feesten vieren. Trots men er op was de katholieke beelden vernield te hebben, wordt nu een Jezusbeeld gebeamerd en, met opgeheven handen aanbeden. In het Christendom is de opstandingsdag gemaakt tot de heilige rustdag.

Hebben wij als kerk nog oog voor de Joodse Messias? Zien we Yeshua als de `Levende Thora`? Zien we dat Hij juist deed wat de Heilige Wet Hem opdroeg? Durven wij zelf te onderzoeken wie Hij was of, gaan we toch mee in tijd en traditie?

Bekering

Yeshua/Jezus roept op tot bekering. Geef jij gehoor aan Zijn roep? Durf jij als Petrus inafhankelijkheid naar Hem toe te wandelen?

Hij is jouw Redder! Jij kan vrij leven!

Als wij ons bekeren dan huwen we met Yeshua, de geprofeteerde Messias. We laten ons dopen in Zijn naam. Hij was een Jood welke zich hield aan de Thora. Vanuit dit huwelijk horen we bij Zijn volk Israël. We stellen Hem aan als priester in ons leven! Alleen door Yeshua kunnen wij de Hemelse eeuwigheid beërven. Niet op eigen kracht! Als we ons afmeten aan de gerechtigheid van God en zijn Thora moeten we inzien dat we allemaal zondig zijn.

Op grond van verdiensten kunnen we nooit maar, dan ook nooit de hemel beërven. We hebben een middel nodig. We hebben een redder nodig. Yeshua betaalde de prijs! De heilige geest is als een voorschot, erfenis en teken van jouw bekering. Zijn Geest woont in je!

Moeten we dan nog iets met de wet? Jij niet! God`s Geest gaat het in jou doen. Je bent dood voor de letter en in Hem levend. Hij is je nieuwe identiteit!

Wij horen bij Israel als een soort van aangenomen kind welke aanschuift aan tafel. God is rechtvaardig en liefdevol en, heet je welkom op grond van jouw geloof! Je hoort er bij!

God`s wetten

De wet is niet langer ons doel. De wet toonde aan dat we bekering nodig hadden. Nu leven we onder leiding van de Heilige Geest, dus niet onder de Wet.

Is de wet dan afgeschaft? Nee absoluut niet. We hebben het over de Thora en Zijn geboden.

Stel je eens voor:

jij hebt 100.000 euro schuld en je trouwt met een miljonair in gemeenschap van goederen. Op het moment dat de trouwakte ondertekend wordt ben je vrij van schuld maar, zou je partner willen dat je opnieuw schulden ging maken? God wil dat we ons leven heiligen. Hij heeft de Heilige Geest gestuurd om jou God`s wetten te leren kennen en, vanuit liefde te vervullen. Yeshua is onze Redder. Naar Zijn voorbeeld willen we leven!

God`s wetten zijn hiërarchisch.

Een duidelijk voorbeeld is de gebeurtenis van de Egyptische vroedvrouwen Sifra en Pua.(Ex 1:15) Om een babymoord te voorkomen logen ze met betrekking tot de bevalling van de Hebreeuwse vrouwen in Egypte. Ze keken naar de hoogste prioriteit van recht doen. Ze leefden niet naar de letter maar, naar de gerechtigheid. Ze werden gezegend door de Heer. `Conclusie`, de Wet is hiërarchisch. Het ene is soms belangrijker dan het ander.

Stel je eens voor:

Je rijd in je auto en, ziet dat er vechtpartij is op straat. Je zet je auto op de stoep en gaat helpen. De ruzie is gesust. Je gaat terug naar je auto. Er komt een agent voorbij rijden. Hij komt naar je toe en jij gaat er van uit dat hij je zal prijzen om de daad welke jij deed. Helaas, de agent wil zich aan de letter van de wet houden en bekeurd je vanwege fout parkeren.

Dit is geletterd en onrechtvaardig.

Dit was het gedrag van vele wetsgeleerden in de tijd van Yeshua. Dit is het gedrag van vele gelovigen. De wet is gemaakt tot een doel, niet als een middel tot levensheiliging.

Willen wij vanuit bekering zo leven of, laten we ons leiden door de Heilige Geest?

Staan wij misschien mensen in de weg om naar de Geest van God te wandelen. Maken wij mensen bang voor de Wet waardoor wetmatigheid ontstaat en men uit het oog kwijt raakt de liefde vanuit verlossing? Is onze wetsinterpretatie altijd juist? Als wij zelf lerende zijn, mag een ander dat dan ook? Vaak wordt natuurlijk het `proces` ongepast aangehaald als vals excuus om door te gaan met zonde. God kent het hart van de mens.

God`s thora is er voor de rebellerende en onbekeerde. Het toont God`s gerechtigheid! Maar ook is God`s Thora voor onderwijs en opvoeding. We kunnen elkaar opbouwen vanuit liefde.

Samen zoeken naar God`s wil in ons leven. De wet is een zegen.

In de wet zien wij wie onze Messias werkelijk is! Enkel op grond van leugen wist men onze Messias te veroordelen. Niet op grond van de wet. De wetten/geboden/voorschriften leren ons wat gerechtigheid is.

Overdenking.

-Stellen wij onze keuzes uit? Kiezen brengt verandering! Durven wij te kiezen?

-Dienen wij de juiste Messias?

-Hoe leven wij als gelovigen in Yeshua?


Aldert Vlieg