Kalenderprincipes


Het onderwerp van de data waarop de Bijbelse feesten zouden moeten worden gevierd (de kalender) is een gevoelig en lastig onderwerp onder christenen die de traditionele kerken hebben verlaten en willen terugkeren naar de wortels van het geloof en het vieren van de Bijbelse feesten. Dit onderwerp verdeelt zelfs gelovigen onderling.

We zullen enkele belangrijke punten aanstippen.

We benadrukken dat we graag het Woord van YHWH willen blijven onderzoeken en dat we open zijn voor nieuwe inzichten.

In de Bijbel staan enkele voorbeelden van verkeerde feestmomenten door mensen geïnitieerd, die symbolen van rebellie zijn geweest. Bijvoorbeeld Aäron die een feestdag afkondigde om het gouden kalf in de woestijn te aanbidden (Exodus 12:5) of Jerobeam die de feestdag van JHWH met een maand uitstelde, zoals in 1 Koningen 12:32 wordt beschreven. Laten we dus proberen de juiste data te kiezen, niet omdat anderen het volgen, zoals in het geval van de Joodse kalender, maar eerder omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de data van JHWH zijn.

De kalender die de Joden gebruiken is de kalender die in de vierde eeuw werd vastgesteld door Rabbi Hillel II. Hij wilde met deze kalender alle verschillende kalenders die waren ontstaan sinds de tijd dat de Joden in de diaspora waren, synchroniseren. De kalender van Rabbi Hillel II is gebaseerd op astronomische berekeningen. Na verloop van tijd treden er verschillen op tussen de natuurlijke kalender en de berekende kalender. Ook hebben de Joden een aantal menselijke regels toegevoegd die goed bedoeld zijn maar die niet direct terug te vinden zijn in de Bijbel[1]. Helaas ontstaan er daardoor data voor de Bijbelse feesten die niet in lijn zijn met Gods Woord.

Onderstaand enkele belangrijke principes in de kalender van JHWH:

 • Het zijn de lichten (zon, maan en sterren) aan de hemel die de feesttijden bepalen, zo staat in Genesis 1:14. Andere 'natuuraspecten' worden in deze tekst niet genoemd, zoals wanneer de gerst ontkiemt, en zijn dus niet bepalend voor de kalender maar meer bevestigend (zie verder). De drie lichten zijn drie indicatoren die elkaar aanvullen, zoals we hieronder gaan zien.
 • Het jaar begint in de maand Abib - of Nisan, de maand van Pesach, zo staat in Leviticus 23:5. Het jaar begint dus niet in de zevende maand, zoals de Joden vieren met Rosj Hasjana, en nog minder op 1 januari.
 • De maand Abib is de maand waarin de lente-equinox plaatsvindt. Dit eerste ijkpunt bepaalt het begin van het jaar. Een equinox is een astronomische gebeurtenis die plaatsvindt wanneer het centrum van de zon recht boven een punt op de evenaar van de aarde staat. Dit komt twee keer per jaar voor: rond 21 maart en rond 23 september. Ten tijde van de equinox is de lengte van dag en nacht overal op de planeet ongeveer gelijk. Deze lente-equinox is de zonne-indicator uit Genesis 1:14.
 • Een maand begint met de nieuwe astronomische maan, genaamd 'rosh chodesh' in het Hebreeuws of 'hoofd van de maand'.
 • Abib 1 - of Nisan 1, is de eerste dag van het Bijbelse jaar en vindt plaats tijdens een nieuwe maan. Dit is de maanindicator uit Genesis 1:14.
 • Pesach is de viertiende dag van de eerste maand Nisan/Abib. Het valt in de periode die wordt gegeven door de positie van de zon in het sterrenbeeld ram, tussen 21 maart en 20 april. Buiten deze periode is de gerst of nog niet groen (te vroeg) of te rijp (te laat). Dit is de sterindicator uit Genesis 1:14.
 • Abib 1 of Nisan 1 kan voor of na de equinox zijn zolang Pesach zich in het sterrenbeeld Ram bevindt (tussen 21 maart en 20 april). Buiten deze periode is de gerst nog niet of niet meer groen, wat wel het geval zou moeten zijn. Abib betekent groene oren en verwijst naar de eerste vruchten van de gerst. Het stadium van rijping van de gerst is een secundaire voorwaarde voor het bepalen van de feesttijden, omdat het niet wordt genoemd in Genesis 1:14.
 • De nieuwe maan is de afwezigheid van licht. De nieuwe maan is één van de schijngestalten van de maan. Als de maan ongeveer tussen de aarde en de zon staat, is alleen de schaduwkant van de maan waar te nemen. De maan is dan niet te zien. De nieuwe maan is dus niet het moment waarop het eerste streepje van de maan weer zichtbaar wordt voor het menselijk oog. De Hebreeuwse term voor nieuwe maan ('chodesh' of 'rosh chodesh') omvat niet het woord 'yareah' = maan. Als de nieuwe maan zou betekenen dat we de sikkel van de maan weer zouden kunnen zien, dan was de term voor nieuwe maan in het Hebreeuws waarschijnlijk 'yareah ha-dashah' geweest. Omdat het woord 'maan' niet gebruikt wordt in de aanduiding 'rosh chodesh' is het logisch dat het hemellichaam op dat moment afwezig is. Het woord 'chodesh' is verwant aan het woord 'hadar'. Dat betekent: omhullen, verbergen (zie Strong's Concordance h2314)..

Het was in Babylon dat de Joodse traditie werd geboren om de maand te beginnen met het verschijnen van de eerste maansikkel (en niet langer de afwezigheid van de maan). Dit begin van de Babylonische maand ging gepaard met de aanbidding van de maangod Sin of Nanna. Deze god was de koning van de goden. Er werd gezegd dat hij de doden zou oordelen als de maan donker was[2]. Toen de eerste halve maan verscheen, was het daarom een ​​teken dat hun god onder hen terugkeerde. Dit symbool van de sikkel van de maan is het symbool dat de valse religie islam gebruikt. Het is niet erg denkbaar dat het priesterschap van JHWH naar dit model kan worden gemodelleerd.

 • De eerste dag van de maand is de dag waarin de nieuwe maan valt (in Jeruzalem) en niet de dag daarna. Als de nieuwe maan in Jeruzalem na zonsondergang begint, dan begint de eerste dag van de maand op die avond en niet de volgende avond. Op dezelfde manier wordt het tijdstip van mijn geboorte toegewezen aan de huidige dag van mijn geboorte en niet de volgende dag. Als de nieuwe maan om 8u 's ochtend valt dan begint de eerste dag van de maand de avond ervoor.
 • Jeshua vierde Zelf ook de feesten en vervulde de feesten op precies de juiste momenten. Zo gaf Hij ons het voorbeeld voor de juiste kalender. De kruisiging vond plaats op woensdag 3 april van het jaar 30 (14 aviv). Nisan 1 was in dat jaar dus op donderdag 21 maart. De conjunctie van de maan vond plaats om 20:09 na zonsondergang op woensdagavond. Omdat de dag in de Bijbel in de avond begint, was dit de start van de donderdag. Dit is in lijn met het Bijbelse feit dat Jeshua 3 dagen en 3 nachten in het graf lag, voor Hij opstond uit de dood. In de tijd dat Jeshua op aarde was zien we dus dat de eerste dag van de maand samenviel met het moment van de nieuwe maan (het moment waarop de maan niet zichtbaar is). Dit was de kalender die Jeshua volgde om het feest van Pesach te vervullen.
 • De dag begint volgens Genesis 1 in de avond: "toen was het avond geweest en het was morgen geweest… " Elk begin in de natuur begint met duisternis. De nieuwe maand begint met de afwezigheid van de maan. Een baby begint zijn leven in de baarmoeder van zijn moeder waar geen licht is. In het Woord gaat alles altijd in deze richting: van donker naar licht en niet andersom. De Messias wordt 's avonds dood in het graf gelegd, om in heerlijkheid te worden opgewekt. Verdrukking (duisternis op aarde) zal komen en daarna komt er bevrijding (het licht). Als de dag in de ochtend zou beginnen, zou dit betekenen dat Aviv 1 in het jaar 30[3] op woensdag 20 maart geweest zou zijn en Pesach dinsdag 2 april in de middag. 3 dagen en 3 nachten later zou ons leiden tot een opstanding op vrijdag avond/zaterdag ochtend. Wat niet in lijn is met de Bijbel. Door de komst van Yeshua op aarde is bevestigd dat een dag in de avond begint.
 • Het feest van Eerstelingen en Sjavoeot zijn altijd op een zondag. Het Feest van de Eerstelingen is volgens Leviticus 23:15 op de dag na de wekelijkse sjabbat[4], het Wekenfeest 50 dagen daarna.


Nieuwe maand (uit boek "The Great Reset van de Schepping")Shavoeot (uit boek "The Great Reset van de Schepping")NB : Waarom jaar 30 als datum voor de kruisiging en opstanding van Yeshua?

Jaar 30 heeft Pesach 14 op een woensdag middag gehad (ofwel 3 dagen en 3 nachten voor de opstanding van Yeshua, conform de profetieën). Ook is er na jaar 30 een periode van precies 40 jaar (40 als symbool van beproeving net als in de woestijn) tot de verwoesting van de tempel van Jeruzalem in jaar 70.

Het is bijzonder hoe uit de Talmoed, een serie geschriften met uitleggingen en commentaren van joodse schriftgeleerden, blijkt dat 40 jaar voor de vernietiging van de tempel er tekenen waren die erop duidden dat de offers in de tempel niet meer werden aanvaard door God.

Het lot waarmee bepaald werd welke zondebok op Grote Verzoendag 'voor de HEER' geofferd moest worden en welke bok de woestijn in zou worden gezonden 'voor Azazel' had in deze periode steeds dezelfde uitkomst: nooit kwam het lot 'voor de HEER' in de rechterhand terecht. Het lot in de rechterhand werd uitgelegd als een teken dat God het offer had geaccepteerd – en dat bleek dus veertig jaar lang (!) achtereenvolgens niet het geval te zijn. De westelijke lamp, de lamp die 's nachts moest blijven branden om de andere lampen aan te kunnen steken, bleef niet de gehele nacht branden. De deuren van het Heilige der heiligen gingen spontaan open en het scharlaken koord dat aan de tempeldeur was gebonden en dat van kleur zou moeten veranderen (van rood naar wit), bleef rood. De Aanwezigheid van God (shekinah) werd kennelijk gemist, plaatsvervangende offers werden niet langer geaccepteerd, het licht was gedoofd. Deze tekenen vonden plaats (volgens de eigen geschriften van de joodse schriftgeleerden!) in de periode voor de vernietiging van de tempel. En sinds wanneer werden de offers kennelijk niet meer door God geaccepteerd? Sinds 40 jaar voor de vernietiging – en dat brengt ons in jaar 30.


Wat betekent het voor 2024?

Op basis van bovenstaande principes is de equinox in 2024 op 20 maart.

De eerste dag van het jaar (Abib 1 of Nisan 1) is bij de nieuwe maan van 10 maart. (in Jeruzalem op 11:02u)

De data van de feesten in 2024 zijn als volgt (volgens deze principes):

Pesach: 23 maart in eind van de middag

Ongezuurde Broden: 24 maart t/m 30 maart (begint op 23 maart in de avond)

Feest van Eerstelingen: 24 maart

Shavoet: 12 mei

Yom Teruah (Bazuinenfeest): 3 september

Yom Kippoer (Grote Verzoendag): 12 september

Soekot (Loofhuttenfeest) : 17 september t/m 24 september


Meer weten: kijk naar deze video waarin alle elementen van de kalender onder de loep genomen worden met illustraties van de verschillende tijdsindicatoren.

https://youtu.be/o5fybaWePtY    
Andere interessante studies:

https://www.119ministries.com/teachings/video-teachings/detail/time-the-foundation-part-1/ 

https://www.119ministries.com/teachings/video-teachings/detail/time-the-foundation-part-2/ 

https://www.119ministries.com/teachings/video-teachings/detail/time-the-foundation-part-3/  


[1] Bijvoorbeeld kan Jom Kippoer niet op een vrijdag of zondag vallen.

[2] https://www.worldhistory.org/Nanna/ 

[3] Zie verder voor toelichting over jaar 30

[4] en niet de dag na de eerste dag van het feest van de Ongezuurde Broden, dat een sjabbathon (feestdag) is zoals in Leviticus 23:24